ผู้บริหาร

นายรังสรรค์ ตุลชีวิน

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVC

ตุล คอร์ป ได้มีความคิดริเริ่มในการผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอด UVC ประสิทธิภาพสูง ซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบตามความเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึงเราสามารถออกแบบและผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคในรูปแบบที่หน่วยงานของท่านต้องการได้…
เป้าหมาย
การพิจารณาการใช้เครื่องมือฆ่าเชื้อโรค ซึ่งมีความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละหน่วยงาน
ที่ต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

สถาบันการศึกษา

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยด้วยการฆ่าเชื้อโรคด้วย UV-C ให้กับทุกคนในสถาบันการศึกษา

ศูนย์กลางการค้า

การระบาดของเชื้อโรคเป็นปัญหาสำคัญและเพิ่มขึ้นทั่วโลก นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

สำนักงาน

ผลการทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVCสามารถฆ่าเชื้อรา,แบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 99.9% ในการจัดเก็บเอกสารสำคัญของภาครัฐ

สนามบิน

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC สามารถฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับสัมภาระและพัสดุขนาดใหญ่ในสนามบินหรือสถานีขนส่งต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร

เครื่องฉายแสง UVC Disinfection Device จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในแต่ละองค์กรควรจะมีมาตราการควบคุมและป้องกันบุคลากรให้มีอาชีวอนามัยที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งการกำจัดเชื้อโรคที่มากับการจัดเก็บเอกสารคัญต่างๆ ,พัสดุไปรษณีย์ ,หนังสือ หรือ นิตยสาร ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีเชื้อโรคมากมายแอบแฝงอยู่…

E-Mail : [email protected]

Phone : (+66) 08 5669 5355, (+66) 09 5636 3298

Play Video
สินค้าของพวกเรา

เครื่องฆ่าเชื้อโรค UVC

ธุรกิจในอนาคต

Unmanned aerial vehicles (UAV)